Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Prowadzenie rejestrów VAT

Rozliczanie podatku PIT, CIT oraz VAT

Przygotowywanie i przekazywanie do US deklaracji CIT oraz VAT

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Przygotowywanie sprawozdań finansowych dla potrzeb US, KRS oraz MF

Przygotowywanie planu kont oraz polityki rachunkowości

Rozliczanie podatku u źródła

Przygotowanie i składania obowiązkowych deklaracji GUS

n

Inne

roczne zeznania podatkowe osób prowadzących działalność gospodarczą wyprowadzania zaległości podatkowych,

pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej,

sporządzanie sprawozdań statystycznych,

Kadry i płace

przygotowywanie dokumentacji kadrowej nowo zatrudnianego pracownika,

sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

prowadzenie akt osobowych pracowników,

prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzem pracownika (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie),

sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

sporządzanie miesięcznych list płac pracowników młodocianych,

przygotowywanie rachunków do umów zleceń i o dzieło,

przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,

przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,

przygotowywanie raportów o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT­4),

sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,

na życzenie klienta przygotowywanie przekazów pocztowych ZUS, przelewów bankowych ZUS,

sporządzanie miesięcznych raportów (RMUA),

sporządzenie rocznego sprawozdania do ZUS (ZUS IWA),

sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT­11),

sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT­4R),

sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS,

sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,

obsługa kontroli ZUS,

sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON

Cennik

Ceny podstawowych usług obsługi księgowej:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 99 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 99 zł

Księgi handlowe ­ od 500 zł

Rozliczenia pracowników – od 25 zł za osobę

Ceny podano w kwotach netto!!!
Dokładną cenę można poznać wysyłając zapytanie ofertowe
Ceny można negocjować
Jesteśmy otwarci na propozycje
Oferujemy również pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej ­ bezpłatnie